Declaració Institucional del Dia Internacional de la Dona

El Consell de l’Advocacia Catalana va aprovar al 2019 un Pla d’Acció en Igualtat amb la intenció de refermar el compromís dels Col·legis de l’Advocacia de Catalunya amb la igualtat de gènere.
Aquesta declaració institucional de les 14 deganes i degans del Consell reforça aquest compromís adquirit com a Consell i com a representants de cadascun dels Col·legis de l’Advocacia de Catalunya.

És per això que les deganes i degans del Consell ens comprometem a fomentar en la nostra actuació en el si del CICAC, així com en la que realitzem als col·legis que representem, les següents mesures:

 • Aplicar la PERSPECTIVA DE GÈNERE en la presa de decisions en tots els àmbits
 • Revisar la NORMATIVA COL·LEGIAL per introduir la perspectiva de gènere i el llenguatge inclusiu i no sexista
 • Fomentar la REPRESENTATIVITAT entre dones i homes en els òrgans de decisió del col·legi i les comissions de treball
 • Promoure una FORMACIÓ EN IGUALTAT DE GÈNERE per les persones elegides com a membres de les juntes col·legials i pel personal dels col·legis
 • Promoure la igualtat de gènere en la COMUNICACIÓ EXTERNA I INTERNA dels col·legis
 • Fomentar la utilització d’un LLENGUATGE INCLUSIU I NO SEXISTA per part dels i de les representants dels col·legis
 • Fomentar mesures per l’efectiva CONCILIACIÓ PROFESSIONAL en l’àmbit de l’actuació col.legial
 • Empoderar les dones advocades per treballar per a la igualtat conjuntament amb les COMISSIONS DE VIOLÈNCIA MASCLISTA I IGUALTAT dels col·legis
 • Visibilitzar, PROMOURE I RECONÈIXER la tasca de les dones advocades en el missatge institucional
 • Fomentar la SENSIBILITZACIÓ en relació la igualtat de gènere i no discriminació entre advocats i advocades
 • Fomentar que l’ACTUACIÓ LLETRADA integri la perspectiva de gènere
 • Vetllar perquè advocades i advocats veiem respectats els nostres DRETS en plena igualtat en tots els àmbits i sense cap tipus de discriminació

Tenim el compromís ferm de portar a terme el decàleg del nostre pla d’acció d’igualtat a cadascun dels nostres Col·legis i al Consell de l’Advocacia Catalana

Related Articles

Back to top button