Fins al 21 de febrer de 2020 es poden fer arribar esmenes, al·legacions o suggeriments al Projecte d’Estatuts del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya

Fins al 21 de febrer de 2020 es poden fer arribar esmenes, al·legacions o suggeriments al Projecte d’Estatuts del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya mitjançant la seva presentació davant del Registre General del Consell (C/ Roger de Llúria, 113, 3ª Planta; horari de dilluns a divendres de 8 a 15 h), per correu ordinari o per mitjà de correu electrònic dirigit a l’adreça recepcio@cicac.cat

El Ple de l’Il·lustre Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya, en la seva sessió ordinària de 25 de novembre de 2019, va acordar l’aprovació inicial del Projecte d’Estatuts del Consell, així com sotmetre el text aprovat a informació pública per mitjà de la publicació a la pàgina web del Consell,  al tauler d’anuncis del Consell i a les pàgines web dels 14 Col·legis catalans que l’integren, durant el període comprès entre el 20  de gener i el 21 de febrer de 2020, ambdós inclosos, a fi que els col·legiats puguin examinar-lo i formular les al·legacions, els suggeriments o les esmenes que considerin convenients.

El text es pot consultar a la pàgina web del Consell  (www.cicac.cat), a la Secretaria de del Consell (Carrer Roger de Llüria, 113, 3a planta, de dilluns a divendres en horari de 9 a 15h.

Podeu fer arribar les vostres al·legacions, suggeriments o esmenes mitjançant la seva presentació davant del Registre del Consell (Carrer Roger de llüria, 113, 3a planta, de dilluns a divendres de 9 a 15h), per correu o per mitjà de correu electrònic dirigit a l’adreça recepcio@cicac.cat

 

Barcelona, 10 de gener de 2020

El Conseller Secretari

 

Proposta d’Estatuts del Consell dels Col·legis de l’Advocacia de Catalunya MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA PROPOSTA D’ESTATUTS DEL CICAC INFORMACIÓ PÚBLICA DEL PROJECTE D’ESTATUTS DEL CICAC

 

 

Related Articles

Back to top button