Comunicat del Consell de l’Advocacia Catalana

Des del Consell de l’Advocacia Catalana, i en relació a la recent sentència del Tribunal Suprem sobre el pagament d’impostos de les hipoteques, volem posar de manifest el següent:

El passat 18 d’octubre es va donar a conèixer el contingut de la sentència número 1505/2018, de 16 d’octubre (R. 5350/2017) dictada per la Secció Segona de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que estimava un recurs contenciós-administratiu i anul·lava una resolució del Tribunal Econòmic-Administratiu Regional de Madrid que imputava el pagament, com a subjecte passiu, de l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, al prestatari amb garantia hipotecària, i, correlativament, declarava nul el precepte reglamentari que carregava aquests tributs al prestatari.

El passat 22 d’octubre, es va fer públic que el Ple de la Sala Tercera del Tribunal Suprem es reunirà el proper 5 de novembre per decidir si reverteix o manté el criteri de la citada sentència (ferma a tots els efectes), en una actuació sense precedents.

Paral·lelament, el 24 d’octubre la Sala Tercera va reiterar el seu criteri inicial, confirmant-lo en dues resolucions addicionals que redunden en considerar que la càrrega del tribut al consumidor és contrària a l’esperit de la llei.

Davant d’aquests fets, considerats d ́extrema gravetat, el Consell de l’Advocacia Catalana, en representació dels catorze Col·legis d’Advocats Catalans vol denunciar que:

‐ Aquesta manera de procedir de l’Alt Tribunal de l’Estat espanyol resulta intolerable, per resultar arbitrària i per danyar greument la imatge de l’Administració de Justícia, com a garant dels drets i llibertats que conformen el nostre estat democràtic i de dret.

‐ La suposada repercussió econòmica i social d’una resolució judicial no justifica, sota cap circumstància, una revisió ad hoc o un canvi de criteri que pot afectar de forma tan directa la seguretat jurídica i el dret de defensa.

‐ La Justícia no pot adreçar-se a la ciutadania esgrimint un argument que no s’ajusta a cap criteri jurídic, a més de menystenir les repercussions econòmiques que per a l’economia dels particulars aquesta decisió pot arribar a comportar.

‐ El fet que no existeixi cap precedent d’aquesta insòlita decisió agreuja encara més el descrèdit que està comportant aquesta manera de procedir, del tot anòmala, per part del Tribunal Suprem.

És per tot això que des del Consell de l’Advocacia Catalana volem manifestar l’absoluta disconformitat amb la decisió del President de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que suposa inseguretat jurídica en tant no es resolgui definitivament aquesta qüestió, perjudica greument els consumidors vulnerant el seu dret de defensa, a l’hora que crea incertesa i dóna una mala imatge de la Justícia.

 

Barcelona, a 26 d’octubre de 2018

 

Related Articles

Back to top button