L’Advocacia Catalana i l’ICAB celebren la finalització del treball del grup redactor de l’avantprojecte de Llei de mesures de protecció de dret a l’habitatge de persones que es troben en risc d’exclusió social

LOGO BLAU STEXTE co`piaEl Consell de l’Advocacia Catalana ha participat -a través de la Comissió de Normativa de CICAC / ICAB-  en el Grup de treball convocat per la Generalitat de Catalunya per donar una resposta a les persones que corren el risc de perdre el seu habitatge habitual o bé que pateixen pobresa energètica davant del recurs d’inconstitucionalitat formulat pel president del Govern contra diversos articles de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica

L’objectiu de l’advocacia en la redacció d’aquesta llei ha estat ajudar a intentar evitar un conflicte competencial en matèries pròpies del Dret civil, del Dret concursal i del Dret processal, que van ser al·legades com a vulnerades en el recurs d’inconstitucionalitat contra la dita llei.

L’avantprojecte de llei se sotmetrà al tràmit d’informació pública

El Consell de l’Advocacia Catalana i el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) celebren la finalització del treball de grup redactor de l’avantprojecte de Llei de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones que es troben en risc d’exclusió social, en el que ha participat juntament amb el Govern de la Generalitat i les entitats promotores de l’antiga  ILP.  Aquest matí ha tingut lloc la darrera reunió del grup de treball.

L’ICAB i el Consell de l’Advocacia Catalana han participat en la redacció d’aquest avantprojecte a través de la Comissió de Normativa d’aquesta corporació i com a membre del Consell de l’Advocacia Catalana, a petició del Govern de la Generalitat. La participació en aquest grup de treball comporta un reconeixement a una feina institucional constant i decidida de l’advocacia catalana en aquesta matèria des del 2012 i alhora respon a la voluntat d’ajudar a través del món jurídic a la ciutadania per resoldre els problemes que afecten la nostra societat.

La voluntat d’aquest nou text respon a tenir una normativa a Catalunya que permeti recuperar aquells aspectes de la Llei 24/2015 que van ser suspesos com a conseqüència del recurs d’inconstitucionalitat formulat pel president del Govern contra diversos articles de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica i –de l’altra- de la voluntat política expressada pel Govern de la Generalitat i recolzada per partits polítics, alcaldes de diversos municipis, entitats municipals, sindicats, Taula d’entitats del Tercer Sector i entitats que en el seu moment van promoure la iniciativa legislativa popular (ILP) que va donar peu a l’aprovació d’aquella llei (Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, Observatori DESC i Aliança per la Pobresa Energètica.).

El treball a desenvolupar per part del Grup i, particularment, pel que fa a l’advocacia  era i ha estat difícil, en la mesura que l’objectiu era evitar un conflicte competencial en matèries pròpies del Dret civil, del Dret concursal i del Dret processal, que són les al·legades com a vulnerades en el recurs d’inconstitucionalitat. Malgrat això, fer-ho de manera que el nivell de protecció del dret a l’habitatge de les persones  necessitades fos equivalent, en la mesura del possible, al que oferien els articles de la Llei 24/2015 suspesos con a conseqüència del recurs.

Els trets característics d’aquest avantprojecte són:

  • S’ha fet un pas endavant en la protecció del dret a l’habitatge regulant actuacions que puguin resultar útils per a totes les administracions públiques de Catalunya, no només per al Govern de la Generalitat, sinó també i de manera molt particular per als Ajuntaments dels municipis més afectats per la problemàtica, sens perjudici que aquestes mesures tinguin la cobertura pressupostària adient per part de les diferents administracions públiques, inclosa la pròpia Generalitat de Catalunya.
  • S’han establert fórmules d’actuació, per tal de protegir les persones que es trobin en risc d’exclusió social, que -per un costat- es basen en la mediació en l’àmbit del consum (que ja havia introduït al Codi de Consum la Llei 20/2014, per als casos d’execució hipotecària de l’habitatge habitual) i -de l’altre- comporten la incorporació de mesures d’expropiació de caràcter temporal sobre habitatges buits i aquells transmesos com a conseqüència d’acords de compensació o dació en pagament. Es pren en consideració l’estat en què es troben aquests habitatges a l’hora d’establir el preu just de la corresponent expropiació temporal.  D’aquesta manera s’intenta fer el possible per crear un parc social d’habitatges que puguin resultar llogats a preu assequible i així evitar que les persones afectades no quedin absolutament desprotegides i sense sostre.
  • S’ha previst l’obligació legal de comunicar a l’Administració la presentació de qualsevol acció d’execució hipotecària o de desnonament per manca de pagament que afecti als casos previstos en l’avantprojecte, per tal de fer viable el reallotjament, els ajuts i les altres mesures administratives que puguin ser necessàries per evitar el risc d’exclusió residencial. Particularment s’intenta així que l’actuació de l’Administració pugui donar la resposta necessària a aquestes situacions en el termini de temps adequat i suficient per evitar l’exclusió residencial.

L’avantprojecte de llei de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones que es troben en risc d’exclusió social ara se sotmetrà a informació pública, com a tràmit previ necessari per poder ser aprovat pel Parlament de Catalunya.

Antecedents

L’Advocacia Catalana ja havia fet propostes durant la tramitació parlamentària de la que va acabar essent la Llei 24/2015 i les seves propostes es van acollir en el text que va ser aprovat. De fet, des de fa més de quatre anys, l’advocacia catalana – a través de la Comissió de normativa- ha fet propostes de manera reiterada al legislador estatal i al legislador català per intentar trobar solucions normatives al drama social que comportava la pèrdua de l’habitatge de les persones que es trobaven desposseïdes per raó de la crisi: oposició a les clàusules abusives en les execucions hipotecàries, reconeixement de la segona oportunitat, sobreendeutament, etc.

Barcelona, 14 de juliol de 2016

Related Articles

Back to top button