El Departament de Justícia destinarà 55 milions d’euros a garantir l’assistència jurídica gratuïta amb advocat

FOTO1

Augmenten tots els mòduls de compensació econòmica per a les actuacions professionals corresponents a l’any 2016 en un 1,25%, mentre aquest any hi ha hagut un augment de 0,5 %

Una altra de les novetats és que es simplifica al màxim la tramitació de la despesa de gestió. Els pagaments mensuals es situaran en 4.510.000 euros per a advocats

El conseller de Justícia, Germà Gordó i el president del Consell de l’Advocacia Catalana, Abel Pié han signat avui un Acord de col·laboració per a la subvenció corresponent a l’any 2016 que atorga el Departament de Justícia per a garantir l’assistència jurídica gratuïta amb advocat a les persones sense recursos.

El Departament de Justícia destinarà 55 milions d’euros als advocats per al finançament de les actuacions de representació segons els mòduls de compensació econòmica, que han augmentat respecte de l’any passat en un 1,25 % i també la despesa de gestió col·legial i, d’altra banda també es destinarà gairebé un milió d’euros als serveis d’orientació jurídica. Tanmateix, la despesa final dependrà del nombre d’actuacions que es duguin a terme.

Enguany, el Departament simplifica al màxim la tramitació de la despesa de gestió col·legial que l’any que ve es situa en un total de 2,7 milions d’euros per a advocats. Els pagaments mensuals per actuacions i gestió es situaran en 4.510.000 euros per a advocats.

L’any 2014 els advocats del torn d’ofici van dur a terme un total de 300.912 actuacions en matèria de justícia gratuïta amb un cost de 51,5 milions d’euros, i 2,2 milions d’euros als col·legis en concepte de despesa de gestió, fent un total de 53,7 milions d’euros. Pel que fa als procuradors, el 2014 es van realitzar un total de 162.057 actuacions, amb un cost de 5,4 milions d’euros, i la despesa de gestió col·legial va ascendir a 380.000 euros. Així doncs, la despesa total va ser de 5,8 milions d’euros. Enguany es preveu tancar l’exercici amb un volum semblant d’actuacions d’unes 450.000, entre advocats i procuradors, i una despesa de 54 milions per advocats i 6, als procuradors.

Satisfacció per part de l’Advocacia

El president del Consell de l’Advocacia Catalana, Abel Pié, ha valorat positivament l’increment en un 1,25% en les retribucions que percebran els advocats per prestar els serveis d’assistència jurídica gratuïta durant l’any 2016. Aquest és el segon any que es produeix un augment en les retribucions, després que l’any 2010 van quedar congelades i de patir reduccions durant el 2011, 2012 i 2013. “A partir d’aquell any vam assolir el compromís, per part de la Conselleria, que no hi hauria més retallades, i així ha estat”, ha dit Pié, per afegir que “els pagaments estan al dia, i això també és d’agrair”.

Per al president de la Comissió de Torn d’Ofici i Assistència al Detingut del Consell de l’Advocacia Catalana, Miquel Rodríguez Zamora “aquest conveni significa un reconeixement a la feina dels lletrats que cada dia presten el torn d’ofici i la necessitat d’adequar i actualitzar l’import dels mòduls a la realitat actual. La pujada del 1,25% està en el camí, però no es suficient per poder recuperar les retallades sofertes en els últims anys. Esperem que la recuperació de l’economia comporti també la de la partida econòmica dedicada al torn d’ofici”.

Segons Oriol Rusca, degà del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, “des de l’advocacia hem reclamat la necessitat de dignificar i prestigiar als lletrats que presten el Servei del Torn d’Ofici. Som conscients que encara falta molt de camí per recórrer, però agraïm el gest simbòlic d’apujar els mòduls de pagaments. Aquest gest significa consolidar un canvi de tendència que es va iniciar l’any passat, malgrat la crisi econòmica. Per això estem convençuts que amb una situació més favorable, en els propers anys, les Institucions faran efectiu el reconeixement que l’advocacia es mereix”.

Aspectes principals de l’Acord

L’Acord regula els mòduls i els criteris de compensació econòmica per les actuacions professionals dels advocats d’ofici en matèria d’assistència jurídica gratuïta i les directrius i paràmetres que permetin avançar en la millora de la prestació del servei d’assistència jurídica gratuïta, com la plena efectivitat de les compensacions per les actuacions del torn d’ofici, de l’aplicació eficient i adequada dels torns de guàrdia, del compliment dels terminis de pagament i l’establiment de sistemes de control de la qualitat del servei per tal de garantir i fer plenament eficaç el dret constitucional de tots els ciutadans a la tutela judicial efectiva.

Pel que fa a la subvenció, s’ha incrementat en un 1,25 % l’import dels mòduls de compensació econòmica per les actuacions professionals realitzades respecte de l’any 2015 i es modifica el sistema de justificació de les despeses de gestió col·legial mitjançant l’establiment del mòdul econòmic per expedient de justícia gratuïta tramitat. Així mateix, es regula i concreta el sistema d’abonament i el termini, forma i contingut de la justificació de la subvenció, fent-les més senzilles i pràctiques per totes les parts.

El pagament de les bestretes per les actuacions de l’advocacia continuaran sent mensuals, com ha fet puntualment cada mes el Departament de Justícia durant l’any 2014 i 2015 (uns 5 milions d’euros mensuals), i les despeses de gestió col·legial se subvencionaran trimestralment.

Es mantenen els torns d’assistència lletrada especialitzats per matèries en funció del tipus de procediment de què hagi de disposar cada col·legi d’advocats, les condicions per a la seva prestació i el nombre d’advocats de guàrdia assignats a cadascun dels torns. En aquest sentit, com a mínim, hi ha d’haver torns específics en matèria de víctimes de violència sobre la dona, d’estrangeria, de menors i penitenciària, i hauran d’estar integrats per professionals amb una formació específica en la matèria.

El Consell i els Col·legis han de garantir que els professionals que presten el servei compleixin els requisits de formació exigibles d’acord amb la normativa vigent en matèria d’assistència jurídica gratuïta i els requisits de qualitat que estableixi el Departament. Així mateix, ambdues institucions han de garantir que els professionals que presten el servei puguin atendre i actuar en la llengua –d’entre les dues llengües oficials de Catalunya- que esculli el ciutadà que accedeixi al servei.

El Conveni estableix que els programes de formació general sobre la prestació del servei d’assistència jurídica gratuïta s’hauran d’ajustar als requisits de qualitat i homologació establerts pel Departament de Justícia. De la mateixa manera, l’Acord fixa les properes actuacions a seguir per al desenvolupament de l’aplicació informàtica per a la millora de la tramitació d’expedients i la gestió econòmica de la prestació dels serveis de l’assistència jurídica gratuïta.

L’assistència jurídica gratuïta és un servei públic adreçat a aquelles persones que no disposen de recursos necessaris per sufragar el cost de la seva representació davant dels tribunals. Hi té dret tothom que acrediti insuficiència de recursos econòmics, d’acord amb les previsions legals. El reconeixement d’aquest dret inclou, entre altres prestacions, la designació d’un advocat i un procurador d’ofici, l’orientació i l’assessorament gratuïts previs al procés judicial i la mediació familiar.

Related Articles

Back to top button