Canal de denúncies

Portal de Transparència

 

Canal ètic

De conformitat amb la legalitat vigent i la cultura de compliment normatiu del Consell de l’Advocacia Catalana, i a fi de poder identificar, mitigar i reaccionar davant infraccions normatives i del Codi ètic i bones pràctiques, el Consell instaura un canal ètic o canal de denúncies.

A través d’aquest canal, el personal intern del Consell, els col·legis professionals que formen part de la corporació, els advocats i advocades, així com qualsevol tercera persona, poden posar en coneixement de l’organització qualsevol situació d’incompliment o risc d’incompliment de l’ordenament jurídic o del Codi ètic del Consell de l’Advocacia Catalana.

Es garanteix que les persones que recorrin als canals de comunicació existents i/o al canal ètic per comunicar, denunciar, observar o alarmar sobre un risc d’incompliment no sofriran represàlies per part de l’organització pel fet d’haver denunciat, sempre que actuïn de bona fe i/o tinguin motius raonables per creure que la informació sobre infraccions denunciades és veraç en el moment de la denúncia.

En aquesta comunicació únicament s’ha de proporcionar aquella informació específica i objectiva que sigui necessària per poder determinar si els fets comunicats són rellevants, constitueixen algun tipus de infracció o provoquen un risc d’incompliment normatiu o del Codi ètic del Consell de l’Advocacia Catalana.

L’oficial de compliment normatiu i el Comitè d’Ètica del Consell de l’Advocacia Catalana són els responsables d’analitzar les comunicacions rebudes i d’assegurar la confidencialitat de la persona denunciant o les persones esmentades a la comunicació, de conformitat amb la legislació vigent. Un cop analitzades les comunicacions, informaran la persona denunciant del resultat de la valoració o investigació que es pugui portar a terme.

En el supòsit que les dades d’identitat de les persones denunciants siguin requerides per les autoritats judicials o en el marc d’un procés judicial, s’informarà la persona denunciant abans de revelar la seva identitat i se li enviarà una explicació detallada dels motius de la revelació de les dades, llevat que aquesta informació pugui comprometre la recerca o procediment judicial.

Si consideres que has de comunicar algun fet, pots enviar una comunicació a l’adreça comissioetica@cicac.cat

Canal de queixes/denúncies per situacions de discriminació per raó de sexe i/o gènere

A proposta de la Comissió de Violència Masclista i d’Igualtat del Consell de l’Advocacia Catalana, formada per representants dels col·legis de l’advocacia de Catalunya, el 27 de febrer del 2023 el Ple de degans i deganes del Consell va acordar la posada en marxa d’un canal específic per posar en coneixement queixes o denúncies per possibles situacions de discriminació per raó de sexe i/o gènere.

A través d’aquest canal, el personal intern del Consell, els col·legis professionals que formen part de la corporació, els advocats i advocades, així com qualsevol tercera persona, poden posar en coneixement de l’organització qualsevol situació que pugui suposar una possible situació de discriminació per raó de sexe i/o gènere.

Es garanteix que les persones que recorrin a aquest canal no sofriran represàlies per part de l’organització pel fet d’haver denunciat, sempre que actuïn de bona fe i/o tinguin motius raonables per creure que la informació sobre infraccions denunciades és veraç en el moment de la denúncia.

També es garanteix la confidencialitat de la persona denunciant i les persones esmentades a la comunicació, de conformitat amb la legislació vigent. Si bé en el supòsit que les dades d’identitat de les persones denunciants siguin requerides per de les autoritats judicials o en el marc d’un procés judicial, s’informarà la persona denunciant abans de revelar la seva identitat, i se li enviarà una explicació detallada dels motius de la revelació de les dades, llevat que aquesta informació pugui comprometre la recerca o procediment judicial.

A les comunicacions que es rebin per aquest canal, hi tindran accés l’oficial de compliment normatiu i el Comitè d’Ètica del Consell de l’Advocacia Catalana.

S’informarà la persona denunciant i, també, la persona denunciada de la recepció de la comunicació i del resultat de la valoració o investigació que es porti a terme.

Sempre que l’ordenament jurídic ho permeti i amb l’acord de totes les parts, s’intentarà solucionar els conflictes a través de la figura jurídica de la mediació.

Si consideres que has de comunicar algun fet, pots enviar una comunicació a l’adreça denunciadiscriminacio@cicac.cat En aquesta comunicació únicament s’ha de proporcionar la informació específica i objectiva necessària per poder determinar l’existència de la discriminació per raó de sexe i/o gènere comunicada, aportant o indicant l’existència de les proves que, a judici de la persona que comunica els fets, poden acreditar la situació de discriminació que es comunica.

 

Related Articles

Back to top button