Presentació telemàtica d’escrits judicials 2023

 

Incidència general de comunicacions/certificat d’indisponibilitat

Per segon dia consecutiu, vam tenir una nova incidència a l’extranet del professional. El període d’afectació es va estendre des de les 14:08 a les 15:20. No és un interval molt ample (una hora aproximadament), però si va tenir lloc en un horari crític. Per tant, publicarem un nou certificat i us el farem arribar, per si de cas havíeu de presentar algun escrit a termini ahir a darrera hora.

Barcelona, 26 d’abril de 2023


Des de les 14 hores del dia 25 d’abril de 2023 s’ha produït una incidència en les comunicacions que està impedint l’operativa amb l’extranet de l’Administració de justícia (presentació de demandes i escrits telemàtics, i recepció de notificacions).


Posem a la vostra disposició el certificat d’indisponibilitat de la incidència de data 7 de febrer de 2023, que va impedir l’operativa amb l’extranet de l’Administració de justícia (presentació de demandes i escrits telemàtics, i recepció de notificacions)

Pautes per a la presentació telemàtica d’escrits judicials

Podeu consultar l’acord del Secretari de Govern del TSJC sobre els criteris per   presentar escrits i documents per via telemàtica, en relació a la seva correcta  indexació  i identificació , especialmente en els supòsits de demanda i contestació  a la demanda, als efectes de permetre una fàcil i adequada localització i consulta.

En aquest sentit:

  • L’escrit o document principal (demanda/contestació a la demanda) de les parts d’un procediment s’haurà de presentar de forma diferenciada i separada dels documents annexos, incloent-se, en primer lloc, com a document 00 l’escrit principal amb la denominació d’escrit de demanda o escrit de contestació a la demanda, i a continuació la resta de documents annexos, foliats i amb índex electrònic segons disposa l’article 273.4 LEC.
  • Els documents annexos han de generar un fitxer per a cada document, per tant, han d‘estar perfectament individualitzats, si bé, en un únic PDF es poden agrupar documents que siguin de la mateixa naturaleza.
  • La denominació dels fitxers ha de ser descriptiva de la naturalesa del document, evitant denominacions genèriques que dificultin la seva localització.
  • No es podrà incloure en un únic fitxer PDF la totalitat de la documentació d’un assumpte

Consulteu els documents:

acord pautes presentació telemàtica ejcat acuerdo pautas presentación telemática ejcat

Comunicats sobre presentacions telemàtiques

Us informem que el proper 11 de gener de 2023 i com a millora del sistema e-justícia, al Servei Comú de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJCat, s’afegirà la presentació telemàtica de demandes (recursos contenciosos administratius dels quals la Sala hagi de conèixer en primera o única instància) per part dels professionals des de l’Extranet

Related Articles

Back to top button