Fulls d’encàrrec professional

L’article 39 de la Normativa de l’advocacia catalana, aprovada mitjançant la Resolució del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, de 24 de març de 2009, en clara sintonia amb la normativa de lliure competència, a la qual resta sotmesa l’advocacia en matèria d’honoraris professionals, estableix en el seu apartat primer que “els honoraris seran els que lliurement pactin l’advocat o la societat professional i el client” i recomana expressament la formalització per escrit del pacte assolit en matèria d’honoraris. L’apartat tercer del mateix precepte estableix que “els col·legis hauran de fomentar la formalització per escrit d’aquests pactes”. En aquest sentit, també es pronuncia l’article 44 de l’Estatuto General de la Abogacía Española, aprovat pel Real decreto 658/2001, de 22 de juny.

Cal tenir present, igualment, la Llei 17/2009, de 23 de novembre, l’objecte de la qual és la transposició de la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu, que determina la liberalització dels serveis i evita les pràctiques col·lusòries en l’àmbit de la competència, així com les traves administratives i econòmiques per al lliure exercici de les professions i dels serveis en benefici de les persones consumidores, en relació amb el Decret Legislatiu.

D’altra banda, els nous Criteris orientadors en matèria d’honoraris professionals, aprovats pels diferents Col·legis d’Advocats de Catalunya, són d’aplicació únicament als efectes exclusius d’emissió de l’informe de l’article 246 LEC en incidents d’impugnació de taxació de costes i jura de comptes. Per tant, queden fora de l’àmbit d’aplicació d’aquests Criteris orientadors totes aquelles actuacions en les quals no hi haurà condemna en costes o no es podran reclamar els honoraris al mateix client o clienta per la via de l’article 35 LEC, com ara les actuacions extrajudicials.

Aquestes circumstàncies fan recomanable i, fins i tot, necessari, especialment en les actuacions extrajudicials, que els advocats i advocades estableixin els seus honoraris mitjançant un pressupost o full d’encàrrec, en el qual quedi fixat de forma clara i detallada l’import dels honoraris i altres aspectes relacionats, com ara la forma de pagament, el contingut de l’encàrrec professional, les actuacions incloses i excloses d’aquest pressupost, la forma de determinació dels honoraris en cas de finalització anticipada de l’encàrrec, els riscos del procediment judicial o extrajudicial, els riscos d’una eventual condemna en costes i altres clàusules que puguin ser útils o necessàries segons el tipus d’actuació professional. En aquest sentit, no és possible establir models de full d’encàrrec amb un contingut tancat i determinat, ja que dependrà de moltes circumstàncies, com el tipus d’actuació professional encarregada (p.e. judicial o extrajudicial), l’ordre jurisdiccional o la forma triada per part del lletrat o lletrada per determinar els honoraris. A més, és evident que el o la professional ha de poder establir diferents formes de retribució de la seva feina, com ara el criteri preu/hora en funció del resultat econòmic obtingut o qualsevulla altra forma lícita que respongui a la seva estratègia econòmica i comercial.

Per aquests motius, es posen a disposició dels i de les col·legiades uns fulls o models limitats (disponibles en dues versions: versió advocacia i versió societat professional), sense perjudici de poder incrementar posteriorment el número d’aquests models, amb l’objectiu que esdevinguin formularis que els advocats i les advocades puguin modificar i adequar a les seves necessitats.

En aquest sentit, cal agrair la tasca inicial als redactors dels primers 42 models de full d’encàrrec professional:

Al president de la Comissió i degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell, senyor JUAN ANTONIO GARCIA CAZORLA;

Als antics i actuals membres de la Comissió d’Honoraris del Consell, senyors ORIOL CERDÀ, LUIS ROJAS, JUAN MIGUEL DOMÍNGUEZ, ROSAMARIA SAGUER, JAUME CUBARSÍ, RICARDO DEL CASTILLO, NÚRIA VIOLA, DANIEL BACARDIT, ANTONI ACOSTA, ENCARNA ORDUNA, MARTA PUIG, JORDI VIDAL, JULIO SANZ, CARME ORIOL, LAURA FRESQUET, ROGELI MONTOLIU; i

Al personal del CICAC, senyor ALBERT CONESA i senyores ANNA VALERA i ANNA ARNALL.

I, també, cal agrair especialment la col·laboració i l’ajuda de Nielson Sánchez Stewart, advocat i president de la Comissió Especial de Prevenció del Blanqueig de Capitals del CGAE, en la redacció de la clàusula de blanqueig que incorporen els formularis.

Fulls d’encàrrec professional versió advocats

Fulls d’encàrrec professional versió societat professional

Hojas de encargo profesional versión abogados

Hojas de encargo profesional versión sociedad profesional

 

[Última actualització: any 2014]
Back to top button