Criteris orientadors vigents

D’acord amb la nova Disposició addicional quarta de La Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre col·legis professionals, introduïda per la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.” “Els col·legis poden elaborar criteris orientatius als únics efectes de la taxació de costes i de la jura de comptes dels advocats. Aquests criteris també són vàlids per al càlcul d’honoraris i drets que corresponen als efectes de taxació de costes en l’assistència jurídica gratuïta.»

Per accedir a la informació de cada Col·legi d’Advocats, cliqueu a l’enllaç corresponent:

Back to top button