Traducció jurídica francès>català: el terme “article”

Segons el diccionari jurídic francès de Serge Braudo, el terme francès article fa referència a “la plus petite partie d’un texte de contrat, d’un texte de loi, ou d’un règlement administratif qui, pour sa compréhension, se suffit à elle même”. L’equivalent al català que ens ve primer a la ment és article, ja que, segons el Diccionari jurídic de la Societat Catalana d’Estudis Jurídics, també designa la ‘disposició que, en conjunt amb unes altres, forma un estatut, un reglament, un tractat, un contracte o altres documents legals’.

No obstant aquesta equivalència quasi total que evidencien els diccionaris, i la semblança formal entre els termes en francès i català, l’ús real del terme català article denota que, en el cas dels contractes, s’utilitzen preferentment termes com clàusula o pacte per designar les unitats bàsiques de divisió d’aquests textos. Així ho deduïm dels criteris de redacció que es proposen en diferents fonts de referència. N’és una mostra la fitxa de l’Optimot que estipula criteris per a la redacció dels contractes i convenis:

Fragment extret de la Fitxa de l’Optimot 5837/5 [Versió: 14.02.2020] […]

3. Pactes

Aquest apartat presenta els diferents pactes o les clàusules que s’estipulen o atorguen. Pot començar amb una de les expressions següents: AcordenPactenAcordemPactemAcordsClàusulesPactes.

Cal que la redacció dels pactes es faci a partir de frases curtes i precises i en paràgrafs independents i numerats.  [La negreta és nostra]

A banda d’aquesta precisió terminològica, és important recordar que, en la redacció jurídica catalana s’apliquen els criteris de llenguatge planer i, per tant, no s’acostuma a repetir cada vegada el terme clàusula o pacte, a diferència del que se sol fer en els contractes en altres llengües com el francès. En general, en català s’omet perquè aquesta informació ja s’anuncia a la frase que precedeix tot l’apartat dispositiu (per exemple, es regeix pels pactes / les clàusules següents) i la repetició es considera innecessària. Es prefereix enumerar cada disposició  i, tot seguit, afegir-hi directament el contingut de la clàusula, o bé afegir-hi un títol breu que en resumeix el contingut. Fixem-nos que, en els fragments següents representatius dels contractes, enlloc no hi apareix el terme article: 

Fragment extret d’un contracte de compravenda en català

Fragment extret d’un contracte d’arrendament en català

[…]

es regeix pels pactes següents.

PACTES

1. El senyor Urgell ven l’habitatge descrit a la senyora Rovira i aquesta el compra.

2. El preu d’aquesta compravenda és de setanta-dos mil (72.000) euros, que es paguen d’acord amb les especificacions següents:
[…]

3. El senyor Urgell es compromet a transmetre la possessió de l’habitatge, lliure de càrregues, arrendataris i ocupants, en la data de la signatura de l’escriptura pública. […]

Font: Fitxa de l’Optimot 5839/3 Exemple de contracte de compravenda (Darrera versió: 14.02.2020)

 

 

[…]

1.  Normativa aplicable

 Aquest contracte es regeix per la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans, per aquestes condicions i, supletòriament, pel codi civil.

2. Durada

L’arrendament es pacta per un termini d[…], a partir de la data de la signatura del contracte, sens perjudici del dret de la part arrendatària a prorrogar-lo anualment, fins a una durada màxima de cinc anys. […]

 3. Renda

La renda per l’arrendament, que és d[…] euros ([…]) anuals, s’ha d’abonar en terminis mensuals, […]

Font: Fitxa de l’Optimot 5841/4 Exemple de contracte d’arrendament (Darrera versió: 14.02.2020)

 

En resum, tenint en compte aquesta diferència, a l’hora de traduir article del francès al català és fonamental fixar-nos en el tipus de text en què s’emmarca: si designa la unitat bàsica de divisió textual d’una llei, podrem fer servir el terme català article, però si designa la unitat bàsica de divisió textual d’un contracte, haurem de fer prevaler altres termes com pacte i clàusula.

 

Montserrat Cunillera, professora de traducció jurídica de la Universitat Pompeu Fabra, amb la col·laboració del Servei Lingüístic del Consell de l’Advocacia Catalana

Bibliografia

[Data d’elaboració: novembre 2023]
Back to top button