Traducció jurídica francès-català: la preposició sous

La traducció del francès al català de la preposició sous quan forma part de locucions jurídiques pot variar segons el context. Sovint es pot traduir per la mateixa preposició sota, que es pot fer servir, igual que el francès, amb el sentit literal de localització física o, per extensió, amb el sentit d’inferioritat o sotmetiment. Vegem exemples en què una traducció literal és possible:

sous réserve sota reserva
sous les auspices de sota els auspicis de
sous la garde de sota la custòdia de
sous le principe de sota el principi de
sous (le) contrôle de sota el control de
sous (la) menace de sota amenaça de
sous (la) responsabilité de sota responsabilitat de
sous la guidance/la direction de sota el guiatge o sota la direcció de
sous serment sota jurament
sous promesse sota promesa
sous (l’)influence sota la influència
sous le concept sota el concepte de
sous (les) conditions sota condicions

Ara bé, no sempre és així, i cal evitar l’ús de la preposició sota en altres formulacions en què és preferible emprar la preposició amb si volem obtenir un estil més natural en català. Vegem els exemples següents extrets d’un contracte de compravenda: Contrat de vente sous conditions suspensives / la société immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro. Si els traduïm literalment per “contracte sota condicions suspensives” i “sota el número”, obtenim dues formulacions menys genuïnes en català que no pas si diem “contracte amb condicions suspensives” i “amb el número”,  respectivament. És convenient precisar que l’expressió “sota condicions” s’utilitza en determinats contextos (“decidir sota condicions […]”, “un element químic ha reaccionat sota condicions […]” o “viure/treballar sota condicions (extremes)”), però no és gaire habitual referida a documents contractuals. Per tant, en casos com aquests no s’ha de fer servir la preposició sota sinó amb.

Contrat de vente sous conditions suspensives Contracte de compravenda amb condicions suspensives
la société immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro …… l’empresa de lísing inscrita al Registre Mercantil amb el número …… .

 

Montserrat Cunillera, professora de traducció jurídica de la Universitat Pompeu Fabra, amb la col·laboració del Servei Lingüístic del Consell de l’Advocacia Catalana

Bibliografia

[Data d’elaboració: novembre 2023]
Back to top button