Terminologia controvertida sobre divisions, delimitacions i inscripcions registrals de finques (castellà-català)

 

En castellà… En català
amojonamiento amollonament, fitació 
apeo (fixació de límits)

  • acta de apeo
delimitació, atermenament

  • acta de delimitació/atermenament
asiento

  • causar asiento
  • extender un asiento
  • traslación de un asiento
assentament

 • causar assentament
 • estendre un assentament
 • translació d’un assentament
cargas y gravámenes càrregues i gravàmens
catastro

  • catastro inmobiliario
  • valor catastral
cadastre

  • cadastre immobiliari
  • valor cadastral
colindante con […]
  • predios/fincas colindantes
  • propietarios colindantes
contigu a […], confrontant amb […]
  • predis/finques adjacents, confrontants
  • propietaris que confronten
colindar (con)

 

 

 

afrontar (amb), confinar (amb), confrontar (amb), fer partió (amb), limitar (amb), ser contigu (a) 

Exemples: La finca confronta al nord amb un solar; La riera de la Fontsanta fa partió amb Esplugues de Llobregat; La casa és contigua a la finca amb referència cadastral 123456789; Els dos terrenys són contigus. 

concordancia de la descripción registral con […] concordança de la descripció registral amb […]
defecto subsanable defecte esmenable
deslinde

  • acta de deslinde y amojonamiento
  • deslinde administrativo
  • deslinde de montes
delimitació

  • acta de delimitació i amollonament
  • delimitació administrativa
  • delimitació de forests
despacho de mandamientos de embargo decretados en procedimiento de
apremio
despatx de manaments d’embargament decretats en un procediment de constrenyiment
enajenación alienació
hito  fita
inmatriculación immatriculació
lindar (con) afrontar (amb), confinar (amb), confrontar (amb), fer partió (amb), limitar (amb), ser contigu (a) 
linde / lindero límit, partió, llinda
medianero 

pared/valla medianera 

mitger

paret/tanca mitgera

mojón  molló
procedimiento de apremio contra bienes inmuebles procediment de constrenyiment contra béns immobles
término redondo terme rodó

 

Servei Lingüístic del CICAC

[Data d’elaboració: abril 2024]

 

Fonts:

Decret de 8 de febrer de 1946, pel qual s’aprova el text refós de la Llei hipotecària (traducció al català elaborada per l’EADOP i anotada pel Servei Lingüístic de l’Àmbit Judicial de la Generalitat de Catalunya)

Decreto de 8 de febrero de 1946 por el que se aprueba la nueva redacción oficial de la Ley Hipotecaria (BOE núm. 58, de 27/02/1946)

Cercaterm (en línia). Centre de terminologia de Catalunya, TERMCAT.

 

 

Back to top button