Glossari de lèxic jurídic planer

Aquest glossari proposa equivalències en llenguatge planer per a més de cinquanta expressions que es consideren difícils d’entendre per la ciutadania. Aquestes expressions inclouen tant termes jurídics com mots connectors propis de la redacció jurídica i, també, lèxic pertanyent al llenguatge general però amb un ús freqüent en textos juridicoadministratius. Les alternatives que proposa aquest glossari són útils per al personal administratiu i els professionals del dret que redactin textos adreçats a la ciutadania en general.

 

Expressió  Equivalència en llenguatge planer
a l’efecte de amb la finalitat de, a fi de
al seu prudent arbitri a criteri seu, a judici seu, segons el seu parer
annexionar annexar, adjuntar (segons context) 
autoliquidar impostos  presentar impostos (segons context) 
baremació  puntuació 
coadjuvar contribuir 
*complimentar  completar/emplenar
concretitzar  concretar 
connexionar  connectar 
consegüentment  en conseqüència, per tant
constrènyer obligar 
desestimar  rebutjar
emolument remuneració 
en el que concerneix  pel que fa a, amb relació a, sobre
en seu de  en matèria de
en virtut de  segons, d’acord amb
escrit motivat  escrit que justifiqui […]
ésser (verb) ser
estimar  acceptar
evacuar  enllestir, acabar (un tràmit)
garantitzar  garantir 
incoar (un expedient)  iniciar (un expedient)
influenciar influir
intencionalitat  intenció
interposar un recurs  presentar un recurs
llur  seu
motivar  justificar
nogensmenys tanmateix
observar (una norma)  complir (una norma)
potestatiu voluntari
practicar autoliquidació (d’una taxa)  pagar (una taxa)
precepte article
preceptiu obligatori
problemàtica  problema
ratificar confirmar, signar (segons context)
regularitzar (estipular) regular
reintegrament (de quantitats) devolució (de quantitats)
remetre enviar
sens perjudici de amb independència de, al marge de
si escau si correspon, si convé, si és adequat
si s’escau si es produeix, si coincideix
subsanació modificació
subscriure signar, firmar
tàcit automàtic, implícit
tota vegada que sempre que
totalitat tot
valoritzar valorar
vinculant que obliga, obligatori
vincular obligar
vista judici

 

Fonts:

Arnall Duch, Anna. (2024). Comunicació clara aplicada a l’àmbit jurídic [material didàctic].

Guia de comunicació clara (2024). Generalitat de Catalunya.

Back to top button