El Consell de l’Advocacia insta l’Estat a garantir l’accés al dret d’asil i protecció internacional a Catalunya

El Consell de l’Advocacia Catalana manifesta la seva profunda preocupació davant de les greus dificultats que les persones sol·licitants d’asil i protecció internacional estan patint a Catalunya per accedir als procediments establerts. El dret d’asil, regulat pel Dret Internacional, és una obligació dels Estats i el dret a la protecció internacional, que inclou el dret d’asil i la protecció subsidiària, és àmpliament reconegut per les convencions internacionals, la normativa europea i la normativa espanyola.

Actualment, a Catalunya, s’està produint una greu vulneració dels drets de les persones sol·licitants d’asil i protecció internacional, ja que es troben amb dificultats insuperables per accedir als procediments establerts. La impossibilitat d’obtenir una cita a les oficines del Cos Nacional de Policia per realitzar l’entrevista de sol·licitud inicial, així com la dificultat de les persones amb dret reconegut per obtenir una cita per renovar la seva documentació en les delegacions o subdelegacions del Govern, genera una situació d’indefensió greu.

Davant del col·lapse del sistema de sol·licitud de cites de forma telemàtica, l’administració ha implementat la via telefònica com a alternativa perquè les persones sol·licitants de Protecció Internacional puguin obtenir cites per sol·licituds inicials o renovacions. No obstant això, aquest sistema agreuja encara més la situació d’indefensió, ja que les persones sol·licitants es troben amb la impossibilitat de comunicar-se i rebre atenció via telefònica, el que provoca la manca de constància documental per justificar els tràmits realitzats. Això pot resultar en una interpretació equivocada com un desistiment de la sol·licitud i pot conduir a la denegació del dret d’asil.

D’altra banda, l’assignació de cites per a la renovació del dret a la Protecció Internacional per part de l’administració, posteriors a la data de vigència de la documentació acreditativa, ha provocat en molts casos l’extinció o suspensió de contractes laborals de les persones estrangeres. És important destacar que mentre no hi hagi una resolució que denegui el dret d’asil i/o protecció internacional, la documentació de la qual disposa la persona queda prorrogada fins que l’administració emeti una resolució confirmant el seu estatus.

Aquesta falta d’accés a l’administració de justícia constitueix una clara vulneració dels drets fonamentals de les persones sol·licitants d’asil i protecció internacional.

El Consell de l’Advocacia Catalana insta a l’administració de l’Estat a prendre les mesures necessàries per garantir l’accés efectiu als procediments d’asil i protecció internacional a Catalunya, salvaguardant els drets fonamentals i respectant els tractats internacionals i la legislació vigent.

Barcelona, 27 de juny de 2023

Related Articles

Back to top button