El Consell de l’Advocacia Catalana i el Departament de Justícia donen impuls a l’ús de les TIC

Conveni Gencat

Avui s’ha signat un acord marc de col·laboració entre els dos organismes per promoure, impulsar, implementar i desenvolupar l’ús de les TIC en les actuacions d’aquests professionals dins dels àmbits competencials del Departament de Justícia

Aquest és el primer pas per promoure i desenvolupar, entre d’altres actuacions, la comunicació entre advocat i reclús per videoconferència

El conseller de Justícia, Germà Gordó, i el president del Consell de l’Advocacia Catalana, Miquel Sàmper, han signat avui un acord marc de col·laboració entre els dos organismes que representen per promoure l’ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació en les actuacions dels advocats que siguin competència del Departament.

Així, aquest Acord comprendrà els àmbits següents: Administració de justícia, serveis penitenciaris i justícia juvenil, associacions, fundacions, col·legis professionals i altres entitats jurídiques, etc.

A partir d’aquesta signatura s’establiran nous convenis de col·laboració específics per dur a terme actuacions i projectes entre el Departament i els diferents col·legis d’advocats del territori.

Algunes d’aquestes actuacions que ja preveu l’Acord d’avui són:

– Comunicació entre advocats i interns dels centres penitenciaris per videoconferència.

– Tramitació i concessió dels passis de visites dels advocats als seus clients internats en centres penitenciaris.

– Actuació davant els jutjats i tribunals de justícia, d’advocats, testimonis, imputats, etc., mitjançant videoconferència, dins els límits que estableixen les lleis reguladores dels procediments judicials.

-Presentació i recepció d’escrits i notificacions entre advocats i òrgans de l’Administració de justícia.

Es crearà una comissió de seguiment i de desenvolupament de l’Acord, integrada per tres representants de cada part, així com també una comissió tècnica per al seguiment i control, formada per dos representants de les parts.

El Departament de Justícia considera prioritari el foment i l’ús generalitzat de les noves tecnologies per a la millora i optimització de desenvolupament de les seves funcions i, alhora, per la qualitat del servei públic que presta i per la satisfacció de les necessitats dels ciutadans mitjançant bones pràctiques de gestió.

Barcelona,  30 de gener de 2014

Related Articles

Back to top button