Formularis jurídics


♦ Feu clic sobre el títol de cada apartat per accedir als formularis

 

Concursal

 1. Petició de concurs necessari (articles 13 i 2.4 del TRLC)
 2. Petició de concurs sense massa, vinculada amb la possibilitat de demanar l’exoneració del passiu insatisfet (articles 37 bis i 501 TRLC)
 3. Petició del deutor perquè li sigui exonerat el seu passiu insatisfet (articles 486, 487, 489 i concordants)
 4. Informe de l’administrador concursal per demanar al jutjat la fixació de la seva retribució
 5. Demanda d’acció rescissòria concursal (articles 226 i concordants del TRLC)
 6. Demanda de qualificació (article 448 i del TRLC)
 7. Escrit d’un creditor per impulsar l’acció rescissòria concursal en tant que legitimat actiu subsidiari (article 232 del TRLC)
 8. Escrit d’un creditor remès a l’administrador concursal per exposar-li arguments en pro de la qualificació de culpabilitat del concurs (article 447 del TRLC)

 

Contenciós administratiu

 1. Reclamació administrativa en els supòsits d’inactivitat de les administracions públiques (art. 29.1 LJCA)
 2. Sol·licitud d’execució d’acte administratiu ferm prèvia al procediment abreujat (article 29.2 LJCA)
 3. Requeriment en els supòsits de via de fet (art. 30 LJCA)
 4. Escrit en què es proposa que l’òrgan judicial promogui conflicte de jurisdicció a un òrgan administratiu (art. 2 i 9 LOCJ)
 5. Escrit d’audiència en conflicte de jurisdicció plantejat per l’Administració (art. 10 LOCJ)
 6. Escrit en què es planteja conflicte negatiu de jurisdicció (art. 13.2 LOCJ)
 7. Escrit en què es promou conflicte de competència amb l’òrgan jurisdiccional civil que entén en el litigi (art. 43 LOPJ)
 8. Escrit d’interposició de recurs contenciós administratiu ordinari (art. 45.1 LJCA)
 9. Escrit en què se sol·licita l’acumulació inicial (art. 34 i 35 LJCA)
 10. Escrit d’interposició de recurs contenciós administratiu en el supòsit d’inactivitat de l’Administració (art. 45.1 LJCA)
 11. Escrit d’interposició de recurs contenciós administratiu en els supòsits de via de fet de l’Administració (art. 45.1 LJCA)
 12. Escrit d’interposició de recurs contenciós administratiu d’empara dels drets fonamentals de la persona (art. 114 LJCA)
 13. Recurs contenciós administratiu contra disposició de caràcter general iniciat per demanda (art. 45.5 LJCA)
 14. Recurs contenciós administratiu contra inactivitat de l’Administració iniciat per demanda (art. 45.5 LJCA)
 15. Recurs contenciós administratiu contra via de fet iniciat per demanda (art. 45.5 LJCA)
 16. Escrit en què s’adjunta escriptura de poder a requeriment del jutjat o la sala (art. 45.3 LJCA)
 17. Escrit d’al·legacions en el tràmit d’admissió del recurs (art. 51.4 LJCA)
 18. Escrit en què se sol·licita que es completi l’expedient administratiu (art. 55 LJCA)
 19. Escrit en què la persona interessada es constitueix com a part (art. 49.4 LJCA)
 20. Escrit en què se sol·licita la continuació del procediment (art. 37.2 LJCA)
 21. Escrit en què se sol·licita el trasllat per tal de formalitzar la demanda sense l’expedient administratiu (art. 53.1 LJCA)
 22. Sol·licitud de reposició del funcionari/ària multat per no trametre l’expedient administratiu (art. 48.8 LJCA)
 23. Escrit de demanda (art. 52 LJCA)
 24. Escrit de demanda en el procés per a la protecció dels drets fonamentals de la persona (art. 118 LJCA)
 25. Escrit de demanda per iniciar directament el procediment abreujat (art. 78 LJCA)
 26. Escrit d’al·legacions prèvies de la demandada (art. 58.1 LJCA)
 27. Escrit de contestació a les al·legacions prèvies (art. 59.1 LJCA)
 28. Escrit de contestació a la demanda (art. 29.1 LJCA)
 29. Escrit en què la part actora comunica al jutjat o a la sala l’esmena del defecte processal assenyalat en la contestació (art. 138.1 LJCA)
 30. Escrit en què la part actora fixa la quantia del recurs a requeriment del jutjat o la sala, per no haver-ho fet a la demanda (art. 40.2 LJCA)
 31. Escrit d’oposició a la quantia fixada per la part actora (art. 40.3 LJCA)
 32. Escrit de petició d’anticipació de prova (art. 293 LEC)
 33. Escrit en què se sol·licita l’interrogatori domiciliari d’una part o per via d’auxili judicial (art. 311 i 313 LEC)
 34. Interrogatori de preguntes de les parts en els casos especials d’interrogatori domiciliari o per via d’auxili judicial (art. 311.2 i 313 LEC)
 35. Escrit en què es presenta dictamen pericial que no es va poder adjuntar a l’escrit de demanda o de contestació a la demanda (art. 337 LEC)
 36. Escrit en què s’aporta dictamen pericial en funció d’actuacions processals posteriors a la demanda (art. 338 LEC)
 37. Escrit d’una part en què se sol·licita intervenir en les operacions pericials (art. 345 LEC)
 38. Escrit en què se sol·licita l’extensió dels efectes de la prova pericial practicada a un procediment connex (art. 61.5 LJCA)
 39. Escrit en què se sol·licita l’ampliació de prova de reconeixement judicial de l’altra part (art. 353 LEC)
 40. Escrit de rebuig d’un testimoni (art. 377 LEC)
 41. Escrit d’oposició al rebuig d’un testimoni (article 379 LEC)
 42. Escrit en què se sol·licita la vista pública, quan no s’ha fet per altressí a la demanda (article 62.2 LJCA)
 43. Escrit de conclusions (artcile 64 LJCA)
 44. Escrit en què s’evacua el trasllat sobre el resultat de les proves practicades fora de la fase probatòria (art. 436 LEC)
 45. Escrit en què se sol·licita acumulació d’actuacions (art. 37 LJCA)
 46. Escrit d’oposició a acumulació (article 37 LJCA)
 47. Escrit en què s’evacua l’audiència sobre l’apreciació pel jutjat o tribunal de l’existència d’altres motius fonamentadors del recurs o de l’oposició (article 33.2 LJCA)
 48. Escrit pel qual s’evacua l’audiència sobre l’apreciació pel jutjat o tribunal que és necessari estendre l’enjudiciament a altres preceptes de la disposició general que és objecte del recurs (article 33.3 LJCA)
 49. Escrit en què se sol·licita l’ampliació del recurs contenciós administratiu (article 36 LJCA)
 50. Escrit d’al·legacions sobre l’ampliació del recurs (article 36.2 LJCA)
 51. Escrit de desistiment de la part actora (article 74 LJCA)
 52. Escrit de desistiment del recurs interposat davant d’una resolució presumpta per acceptació de l’expressa dictada posteriorment (article 36.4 LJCA)
 53. Escrit d’aplanament a la demanda (article 75 LJCA)
 54. Escrit en què se sol·licita la suspensió de la tramitació del procés per existir un intent de conciliació (art. 77.2 LJCA)
 55. Escrit de la part actora en què comunica al jutjat o a la sala el reconeixement de les seves pretensions en via administrativa per la demandada (art. 76 LJCA)
 56. Escrit en què se sol·licita l’aclariment de la sentència (art. 267.3 LOPJ)
 57. Escrit en què la part interessada es constitueix com a part i presenta al·legacions en la qüestió d’il·legalitat (article 123.2 LJCA)
 58. Escrit en què s’evacua l’audiència concedida sobre l’expedient d’elaboració de la disposició qüestionada o sobre les proves practicades en la qüestió d’il·legalitat (article 125.3 LJCA)
 59. Escrit de la corporació o entitat pública en el procés tramitat en els casos de suspensió d’acords (art. 127.3 LJCA)
 60. Escrit en què la part interessada es constitueix com a part en el procés tramitat en els casos de suspensió d’acords de corporacions o entitats públiques (art. 127.3 LJCA)
 61. Escrit d’al·legacions en el procés tramitat en els casos de suspensió d’acords de corporacions o entitats públiques (article 127.4 LJCA)
 62. Escrit de demanda en què s’interposa recurs de lesivitat (article 45.4 LJCA)
 63. Escrit en què es constitueix com a part demandada en el recurs de lesivitat (article 50.3 LJCA)
 64. Escrit de contestació a la demanda de lesivitat (article 54 LJCA)
 65. Escrit en què se sol·licita l’adopció de mesures cautelars (article 129 LJCA)
 66. Escrit d’oposició a la petició d’adopció de mesures cautelars (article 131 LJCA)
 67. Escrit en què se sol·licita la modificació de les mesures cautelars (article 132.1 LJCA)
 68. Escrit en què se sol·licita indemnització pels danys ocasionats per la suspensió de l’execució de l’acte administratiu (art. 133.3 LJCA)
 69. Escrit d’oposició a la petició d’indemnització pels danys ocasionats per la suspensió de l’execució de l’acte administratiu (art. 133.3 LJCA)
 70. Escrit en què s’interposa recurs de reposició contra una diligència d’ordenació o decret no definitiu (article 102.bis.1 LJCA)
 71. Escrit en què s’interposa recurs directe de revisió contra un decret definitiu (article 102.bis.2 LJCA)
 72. Escrit en què s’interposa recurs de reposició contra una provisió o interlocutòria (article 79.3 LJCA)
 73. Escrit en què s’impugna el recurs de reposició o el recurs directe de revisió (articles 79.4, 102.bis.1 i 102.bis.3 LJCA)
 74. Escrit en què s’interposa recurs de revisió contra el decret que declara la caducitat de la instància i no és apel·lable (article 237.2 LEC)
 75. Escrit en què s’interposa recurs d’apel·lació contra interlocutòria dictada pel jutjat contenciós administratiu (article 80.1 LJCA)
 76. Escrit en què s’interposa recurs d’apel·lació contra sentència dictada pel jutjat contenciós administratiu (article 85.1 LJCA)
 77. Escrit en què se sol·licita l’adopció de mesures cautelars per assegurar l’execució de la sentència objecte d’apel·lació (article 83.2 LJCA)
 78. Escrit en què se sol·licita l’execució provisional de la sentència objecte de recurs d’apel·lació (article 84 LJCA)
 79. Escrit en què s’interposa el recurs de queixa contra la interlocutòria declarativa de no admissió de l’apel·lació (articles 85.2 LJCA i 494 LEC)
 80. Escrit d’oposició al recurs d’apel·lació (article 85.2 LJCA)
 81. Escrit en què es prepara recurs de cassació contra la sentència dictada per la sala o pel jutjat (article 89.1 LJCA)
 82. Escrit en què es prepara recurs de cassació contra interlocutòria dictada per la sala (article 87.1 LJCA)
 83. Escrit d’oposició a l’admissió de recurs de cassació autonòmica contra sentència o interlocutòria (article 89.6 LJCA)
 84. Escrit en què s’interposa recurs de cassació contra sentència dictada per la sala quan es fonamenta en infracció de normes de la comunitat autònoma (article 86.3 i 92.3 LJCA)
 85. Escrit d’esmena de l’escrit d’interposició de recurs de cassació contra sentència dictada per la sala quan es fonamenta en infracció de normes de la comunitat autònoma (article 86.3 i 92.4 LJCA)
 86. Escrit d’oposició al recurs de cassació autonòmica contra sentència dictada per la sala quan es fonamenta en infracció de normes de la comunitat autònoma (article 92.5 LJCA)
 87. Escrit en què s’interposa el recurs de revisió contra la sentència dictada per un jutjat (articles 102 i 10.3 LJCA)
 88. Escrit en què es contesta el recurs de revisió contra la sentència dictada per un jutjat (article 102 LJCA)
 89. Escrit en què se sol·licita la indemnització per expropiació dels drets reconeguts a la sentència (article 105.3 LJCA)
 90. Escrit en què es contesta la petició d’indemnització (article 105.3 LJCA)
 91. Escrit en què se sol·licita que es declari la impossibilitat d’executar la sentència (article 105.2 LJCA)
 92. Escrit en què s’insta l’execució forçosa de la sentència (article 104.2 LJCA)
 93. Escrit en què s’insta l’execució forçosa de la sentència en el supòsit de condemna al pagament d’una quantitat líquida (article 106 LJCA)
 94. Escrit en què s’insta l’execució forçosa de la sentència en el supòsit de condemna a realitzar una determinada activitat fungible o a dictar un acte (article 108 LJCA)
 95. Escrit en què se sol·licita l’execució de la sentència que anul·la totalment o parcialment un acte o disposició general (article 107 LJCA)
 96. Escrit en què es promou l’incident d’execució de la sentència (article 109 LJCA)
 97. Escrit en què se sol·licita l’extensió dels efectes de la sentència ferma a altres situacions jurídiques (article 110 LJCA)
 98. Escrit d’al·legacions sobre l’extensió d’efectes de la sentència ferma (article 110.4 LJCA)
 99. Escrit al Jutjat o a la Sala en què se sol·licita l’extensió dels efectes de la sentència ferma a altres recursos suspesos (article 111 LJCA)
 100. Escrit en què es demana l’adopció de mesures procedents per a l’efectivitat del que s’ha manat (article 112 LJCA)
 101. Escrit de l’Administració en què contesta la petició anterior (article 112 LJCA)
 102. Escrit en què es demana reposar la situació a l’estat anterior en cas d’actuació de l’Administració contra la decisió de la sentència (article 108.2 LJCA)
 103. Model d’escrit per a la petició de mesures de suport a la comunicació oral en un procés a la jurisdicció contenciosa administrativa: citació com a part
 104. Model d’escrit per a la petició de mesures de suport a la comunicació oral en un procés a la jurisdicció contenciosa administrativa: citació com a testimoni

 

Escrits d’opció lingüística

 1. Atressí per sol·licitar la notificació dels escrits en català
 2. Recurs per sol·licitar que la documentació relativa a aquest procediment es notifiqui en llengua catalana
 3. Recurs de reposició contra el requeriment de traduir al castellà els escrits presentats

 

Escrits de tràmit

 1. Escrit de compareixença a un procediment civil
 2. Petició de reconversió del procediment de família contenciós als tràmits del mutu acord
 3. Escrit de sol·licitud de decret per instar l’execució
 4. Escrit per sol·licitar la inserció d’un manament diligenciat a les actuacions
 5. Acreditació de la consignació del dipòsit per recórrer
 6. Escrit per sol·licitar l’esbrinament patrimonial i l’embarg
 7. Escrit de sol·licitud de citació a termini mitjançant edicte
 8. Escrit per sol·licitar el testimoni d’una sentència
 9. Escrit d’advertiment de queixa davant el TSJC
 10. Escrit per sol·licitar el resultat de la citació
 11. Escrit de taxació de costes

 

Estrangeria

 1. Escrit d’al·legacions a l’escrit d’incoació d’expedient administratiu d’expulsió de ciutadà estranger (art. 57.2 i 63 de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social)
 2. Escrit administratiu en resposta a la proposta de resolució en tràmit d’audiència del procediment preferent d’expulsió de ciutadà estranger (art. 53.a i 63.1 de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social)
 3. Recurs de reposició administratiu en matèria d’estrangeria. Expulsió. Procediment preferent (art. 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i art. 53.1.a i 63 de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social)
 4. Escrit d’al·legacions a l’acord d’iniciació de procediment preferent d’expulsió de ciutadà estranger (article 53.a i 63 de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, LOEX)

 

 

Laboral

 1. Anunci del recurs de suplicació (art. 194 LRJS)
 2. Demanda d’impugnació de l’acomiadament improcedent i reclamació de quantitat (art. 54 i 55 ET, art. 103 i seg. LRJS)
 3. Demanda d’impugnació de l’acomiadament nul (art. 37.4, 54 i 55 ET, art. 103 i seg. LRJS)
 4. Demanda de reclamació de quantitat laboral (art. 80 LRJS)
 5. Demanda de reclamació de resolució del contracte per incompliment de l’empresari (art. 50 ET)
 6. Demanda d’execució dinerària derivada d’una acta de conciliació prèvia administrativa (art. 237 i ss LRJS)
 7. Demanda d’execució dinerària derivada d’una sentència (art. 237 i ss LRJS)
 8. Demanda d’impugnació de sanció (art. 58 ET, art. 114 i ss LRJS)
 9. Demanda d’impugnació de modificacions substancials de les condicions laborals (art. 138 LRJS i 41 ET)
 10. Demanda sobre període de vacances fixat per l’empresa (art. 38 ET i 125 LRJS)
 11. Escrit de l’empresa pel qual exercita l’opció a favor de readmetre el treballador/a en un acomiadament improcedent (art. 110 i 278 i seg. LRJS)
 12. Escrit de l’empresa pel qual exercita l’opció a favor d’indemnitzar el treballador/a en un acomiadament improcedent (art. 110 i 278 i seg. LRJS)
 13. Interposició del recurs de suplicació (art. 190 i seg. LRJS)
 14. Recurs de reposició contra la resolució que ha admès el recurs de suplicació (art. 194 LRJS)
 15. Reclamació prèvia a l’INSS en matèria d’incapacitat permanent (art. 193 i seg. LGSS)
 16. Reclamació prèvia a l’SPEE en matèria de subsidi d’atur (art. 274 i seg. LGSS, i art. 7 i seg. del RD 625/1985, de 2 d’abril)
 17. Escrit del treballador/a pel qual exercita l’opció a favor que l’indemnitzin en un acomiadament improcedent (art. 110 LRJS)
 18. Sol·licitud d’ampliació de termini per aportar l’acta de conciliació o perquè es doni el tràmit per acomplert (art. 65.2 LRJS)
 19. Sol·licitud de suspensió de judici (art. 83.1 LRJS i art. 188.16è LEC)
 20. Personació de concurs al jutjat mercantil (art. 512.1 LC)
 21. Escrit per indicar tràmit de conciliació (art. 64 LRJS)
 22. Escrit d’ampliació de la demanda contra un nou demandat
 23. Escrit per comunicar que no es té constància de l’existència d’altres domicilis
 24. Escrit per comunicar un nou domicili de la demandada
 25. Sol·licitud d’acumulació de procediments (art. 28 a 32 LRJS)
 26. Sol·licitud d’emissió i remissió de manament de pagament
 27. Escrit per comunicar el cobrament de les quantitats reconegudes en el procediment
 28. Escrit per comunicar la voluntat de desistir del procediment
 29. Escrit per comunicar el desistiment parcial (art. 19 i 20 LEC)
 30. Anunci de recurs de suplicació (art. 194 LRJS)
 31. Aportació d’acta de conciliació
 32. Sol·licitud de citació de testimonis
 33. Sol·licitud de prova documental anticipada (art. 90.3 LRJS)
 34. Sol·licitud de pròrroga d’arxivament provisional (acordat)
 35. Sol·licitud de desarxivament i assenyalament de judici
 36. Sol·licitud de còpia testimoniada de la sentència per tramitar prestacions davant FOGASA
 37. Model d’escrit per a la petició de mesures de suport a la comunicació oral en un procés a la jurisdicció social: citació com a part
 38. Model d’escrit per a la petició de mesures de suport a la comunicació oral en un procés a la jurisdicció social: citació com a testimoni

 

Penal

 1. Escrit de denúncia (art. 266 LECr)
 2. Escrit de querella criminal (art. 277 LECr)
 3. Escrit de defensa en procediment abreujat. (art. 784 LECr)
 4. Escrit d’acusació en procediment abreujat (art. 780 i 781 LECr)
 5. Escrit d’al·legacions en procediment penal de menors (art. 31 LO 5/2000, de responsabilitat penal dels menors)
 6. Recurs de reforma contra la interlocutòria de presó (art. 503 i 766 LECr, i 17 CE)
 7. Recurs d’apel·lació directe contra la interlocutòria de presó (art. 766, 503 i 507 LECr, i 17 CE)
 8. Recurs d’apel·lació contra la interlocutòria que desestima el recurs de reforma (art. 766 LECr)
 9. Recurs d’apel·lació contra la sentència del jutjat penal que condemna (art. 790.2 LECr)
 10. Escrit de sol·licitud sobreseÏment (art. 637.2 LECr)
 11. Escrit de sol·licitud de la diligència de pericial toxicològica a partir d’una mostra de cabell (art. 777 i 778 LECr)
 12. Recurs de reforma i subsidiari d’apel·lació contra la interlocutòria que estableix una ordre de protecció (art. 766 LECr)
 13. Escrit de suspensió d’execució de la pena de presó (art. 80 CP)
 14. Escrit d’acumulació de condemnes (art. 76 CP)
 15. Escrit de petició d’indult (art. 4 L 18 de juny de 1870)
 16. Escrit de sol·licitud de llibertat provisional (art. 528 LECr)
 17. Escrit de sol·licitud de la diligència del reconeixement en roda (art. 368, 369, 370 i 778 LECr)
 18. Anunci recurs de cassació amb professionals d’ofici (art. 855 LECr)
 19. Model d’escrit per a la petició de mesures de suport a la comunicació oral en un procés a la jurisdicció penal: citació com a acusat
 20. Model d’escrit per a la petició de mesures de suport a la comunicació oral en un procés a la jurisdicció penal: citació com a testimoni
 21. Model d’escrit per a la petició de mesures de suport a la comunicació oral en un procés a la jurisdicció penal: citació com a víctima

 

Procediment arbitral

 1. Requeriment d’inici de l’arbitratge en arbitratges ad hoc (art. 27 Llei d’arbitratge)
 2. Instància arbitral per iniciar l’arbitratge institucional (art. 11 Llei d’arbitratge)
 3. Acceptació de l’àrbitre/a (art. 16 Llei d’arbitratge)
 4. Audiència inicial o Acte d’inici (art. 25 Llei d’arbitratge)
 5. Demanda arbitral (art. 29 Llei d’arbitratge)
 6. Contestació a la demanda arbitral (art. 29 Llei d’arbitratge)
 7. Primera ordre processal (art. 25 Llei d’arbitratge)
 8. Addició de prova
 9. Segona i successives ordres processals (art. 25 Llei d’arbitratge)
 10. Conclusions (art. 30 Llei d’arbitratge)
 11. Laude arbitral

 

Processal civil

 1. Demanda d’acte de conciliació
 2. Demanda execució resolucions judicials (sense intervenció advocat)
 3. Recurs d’apel·lació (art. 458 i seg. LEC)
 4. Recurs d’apel·lació desnonament (amb acreditació de rendes vençudes) (art. 458 i seg. LEC i 449 LEC)
 5. Escrit d’oposició al recurs d’apel·lació (amb aportació de documents i petició de prova en segona) (art. 461.1 LEC)
 6. Escrit d’oposició al recurs d’apel·lació i impugnació de la sentència (art. 461 LEC)
 7. Demanda desnonament falta de pagament i acumulació de rendes (art. 220, 251, 437, 437.4.3 i 439.3 de la LEC)
 8. Demanda de judici ordinari per exercitar una acció de responsabilitat civil per accident de trànsit (art. 248, 249 i 254.1 de la LEC)
 9. Demanda de judici ordinari per exercitar la divisió de la cosa comuna (art.552.11 CCCat)
 10. Demanda de judici ordinari en reclamació de quantitat (art. 248, 249 i 254.1 de la LEC)
 11. Demanda judici verbal acció declarativa del domini (usucapió) (art. 531-23 i seg. CCCat)
 12. Demanda de judici verbal en reclamació de quantitat (art. 250.2 de la LEC i art. 437-447 de la LEC)
 13. Demanda de judici monitori en reclamació de quantitat (art. 812 i seg. de la LEC)
 14. Escrit de compareixença a l’Audiència Provincial (part apel·lant i part apel·lada) (art. 463 de la LEC)
 15. Escrit de liquidació d’interessos i taxació de costes (art. 242 i seg. LEC)
 16. Recurs de reposició contra les diligències d’ordenació i decrets no definitius i contra les providències i interlocutòries no definitives (art. 451 a 454 LEC)
 17. Model d’escrit per a la petició de mesures de suport a la comunicació oral en un procés a la jurisdicció civil: citació com a part
 18. Model d’escrit per a la petició de mesures de suport a la comunicació oral en un procés a la jurisdicció civil: citació com a testimoni
 19. Demanda de resolució de contracte d’explotació a majoral (article 86 del Decret legislatiu 79/1990)

Família i successions ♦ Dret estatal i propi de Catalunya i Balears

  1. Demanda de divorci de mutu acord
  2. Conveni regulador
  3. Demanda de divorci contenciosa amb acumulació de l’acció de divisió de la cosa comuna (articles 86, 233-4, 233-20 i seg. Codi civil espanyol divorci; 552-11 Codi civil Catalunya, CCCat, i 437.4 4ª i 770 de la LEC)
  4. Demanda de dissolució d’unió estable de parella de mutu acord, amb fill/a menor
  5. Demanda de mesures provisionals prèvies a la demanda de divorci (articles 233-1, 233-9, 237 del Codi Civil de Catalunya, i 771 de la LEC)
  6. Altressí de derivació a la mediació 233.6 CCCat Codi civil Catalunya
  7. Demanda d’exequàtur de sentència estrangera de divorci de mutu acord (art. 41 i seg. de la Llei 29/2015, de 30 de juliol, de cooperació jurídica internacional en matèria civil)
  8. Demanda d’exequàtur de sentència estrangera de divorci contenciós (art. 41 i seg. de la Llei 29/2015, de 30 de juliol, de cooperació jurídica internacional en matèria civil)
  9. Conveni regulador de divorci sense fills amb liquidació de règim econòmic matrimonial (art. 233-2, 232-12, 552-9; 552-10, 552-11 i 552-12 del Codi civil de Catalunya)
  10. Conveni regulador de dissolució d’unió estable de parella amb guarda individual del fill/a menor (234-6 CCCAT quant al conveni i les mesures a acordar, i art. 777 LEC)
  11. Conveni regulador de divorci amb guarda individual dels fills menors i prestació compensatòria (art. 86 i 81 Codi civil espanyol quant al divorci; art. 233-2, 233-3, 233-4, 233-14 i 237 CCCat quant al conveni i les mesures a acordar; art. 777 LEC)
  12. Conveni regulador de divorci amb fill/a menor i fill/a major d’edat (art. 86 i 81 del Codi civil espanyol quant al divorci; art. 233-2, 233-3, 233-4 i 237 del CCCat quant al conveni i les mesures a acordar, i art. 777 LEC)
  13. Demanda de separació o divorci de mutu acord. Petició d’un/a cònjuge amb el consentiment de l’altre/a i sense fills menors no emancipats o amb la capacitat modificada judicialment (art. 82 o 86 CC i art. 233-2.3 CCCat)
  14. Demanda de divorci de mutu acord amb fills menor i major d’edat (art. 86 CC i art. 233-2 i 233-3 CCCat)
  15. Demanda contenciosa de divorci amb fill/a menor havent-se decretat prèviament mesures provisionals (art. 86 CC; art. 233-1, 233-4, 233-9 i 236-11 CCCat; art. 770 i 771.5 LEC)
  16. Demanda contenciosa (sense mutu acord) de divorci amb fill/a menor i petició mesures provisionals coetànies (art. 86 Codi civil espanyol respecte del divorci; art. 233-1, 233-4, 233-9 i 236-11 Codi Civil de Catalunya, i art. 769, 770 i 773 LEC)
  17. Demanda de modificació mesures del divorci de mutu acord amb fills menors d’edat (art. 775 LEC i art. 233-7 CCCat)
  18. Demanda de modificació de mesures contenciosa (sense mutu acord) per demanar modificar la mesura de la potestat (art. 775 LEC i 233-7, 236 i seg. CCCat)
  19. Demanda d’execució d’interlocutòria de mesures provisionals en reclamació de pensions d’aliments per al fill/a (art. 517, 549 i seg. LEC)
  20. Demanda contenciosa de dissolució d’unió estable de parella amb mesures provisionals coetànies (art. 233-1, 233-8 en relació amb 233-4, 233-9, 234-7 i 236-11 CCCat; art. 769.3 i 770.6ª, 773 LEC)
  21. Contestació a la demanda de divorci amb reconvenció per demanar prestació compensatòria i indemnització per raó del treball (art. 770.2.d LEC, i art. 232-5 i 233-14 Codi Civil de Catalunya)
  22. Model d’escrit per a la petició de mesures de suport a la comunicació oral en un procés a la jurisdicció civil (família): citació com a part
  23. Model d’escrit per a la petició de mesures de suport a la comunicació oral en un procés a la jurisdicció civil (família): citació com a testimoni
  24. Demanda de reclamació de llegítima (articles 79 i seg. del Decret legislatiu 79/1990)
  25. Demanda de reclamació de complement de llegítima (articles 815 Codi civil espanyol i 79 i seg. del Decret legislatiu 79/1990)
  26. Demanda de privació de pàtria potestat (per no manifestar interès pel menor o per incompliment del règim de relacions personals) (art. 236-6 CCCat)

 

Formularis contractuals i notarials

Clàusules de derivació als ADR

 1. Models de convenis arbitrals (art. 9 Llei d’arbitratge)
 2. Model de clàusula de derivació a la mediació mercantil
 3. Clàusules de derivació a la mediació familiar (convenis reguladors i plans de parentalitat)
 4. Clàusula informativa sobre mediació i altres mètodes extrajudicials de resolució de conflictes (fulls d’encàrrec professionals)

Drets reals ♦ Dret propi d’Eivissa i Formentera

 1. Constitució de dret d’habitació en testament (article 85 del Decret legislatiu 79/1990)

Família ♦ Dret propi de Catalunya, Eivissa i Formentera

 1. Constitució d’usdefruit capitular
 2. Escriptura de modificació d’espòlits amb alteració de les clàusules d’heretament a favor de fills naixedors, quan el matrimoni no té descendència (article 66 del Decret legislatiu 79/1990)
 3. Escriptura de modificació d’espòlits amb alteració de les clàusules d’heretament a favor de fills naixedors, quan el matrimoni té descendència (article 66 del Decret legislatiu 79/1990)
 4. Acta d’inici d’expedient matrimonial (capítol I del títol III del llibre segon del CCCat)
 5. Acta de decisió d’expedient matrimonial (capítol I del títol III del llibre segon del CCCat)
 6. Escriptura de celebració de matrimoni (llibre segon del Codi civil de Catalunya)
 7. Acta de constitució de parella estable (capítol IV del títol III del llibre segon del Codi civil de Catalunya)
 8. Escriptura de divorci de comú acord ((llibre segon del CCCat; Codi civil espanyol)

Obligacions i contractes ♦ Dret propi d’Eivissa i Formentera

 1. Contracte privat d’explotació a majoral (article 86 del Decret legislatiu 79/1990)
 2. Resolució de contracte d’explotació a majoral. Comunicació de desvís. Acte de requeriment (article 86 del Decret legislatiu 79/1990)

Successions ♦ Dret propi de Catalunya, Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera

 1. Escriptura de pacte successori d’heretament simple i d’atribució particular
 2. Testament
 3. Pacte successori d’heretament simple
 4. Pacte successori d’atribució particular
 5. Testament hològraf o testament tancat que institueix hereu/va de cosa certa (quan la cosa certa és un bé moble o immoble concret) (article 15, primer paràgraf, del Decret legislatiu 79/1990)
 6. Testament hològraf o testament tancat que institueix hereu/va distribuÏdor/a (articles 18 a 23 del Decret legislatiu 79/1990)
 7. Testament hològraf o testament tancat que institueix hereu/va a qui no li queda lliure almenys la quarta part de l’actiu hereditari líquid per excés de llegats: el dret a la quarta falcídia (articles 38 a 40 del Decret legislatiu 79/1990)
 8. Pacte successori de llegat amb entrega de béns
 9. Testament hològraf o testament tancat que institueix hereus cridats a una mateixa porció d’herència i deixa una porció del cabal hereditari sense assignar (article 24 del Decret legislatiu 79/1990)
 10. Donació universal de béns presents i futurs (article 11 Llei 8/2022, d’11 de novembre, de successió voluntària paccionada o contractual de les Illes Balears; aquesta Llei entra en vigor el 17 de gener de 2023)
 11. Pacte de definició (art. 38, primer paràgraf, de la Llei 8/2022, d’11 de novembre, de successió voluntària paccionada o contractual de les Illes Balears; aquesta Llei entra en vigor el 17 de gener de 2023)
 12. Carta de pagament de drets legitimaris
 13. Donació amb finiment de llegítima (article 77 del Decret legislatiu 79/1990)
 14. Fidúcia successòria ordenada en testament (article 71 del Decret legislatiu 79/1990)
 15. Pacte successori de llegat amb finiment de llegítima (article 77 del Decret legislatiu 79/1990)
 16. Pacte successori d’institució d’hereu/va sense transmissió actual (article 75 del Decret legislatiu 79/1990)
 17. Pacte successori de llegat sense entrega de béns (articles 72 i seg. del Decret legislatiu 79/1990)
 18. Pacte successori d’institució d’hereu/va amb transmissió actual (art. 76 del Decret legislatiu 79/1990)
 19. Constitució de fidúcia successòria en escriptura de capítols matrimonials (article 71 del Decret legislatiu 79/1990)
 20. Execució de fidúcia successòria (article 71 del Decret legislatiu 79/1990)
 21. Testament hològraf o testament tancat que institueix hereu/va fiduciari/ària: el dret a la quarta trebel·liànica  (article 29 del Decret legislatiu 79/1990)
 22. Testament hològraf o testament tancat que institueix hereu/va una persona legitimària qui veu gravada la seva llegítima a través una cautela socini (o clàusula d’opció compensatòria) (article 49 del Decret legislatiu 79/1990)
 23. Testament hològraf o testament tancat en el qual es deshereta una persona legitimària
 24. Testament hològraf o testament tancat que institueix hereu/va a qui autoritza pagar la llegítima en doblers (article 48 del Decret legislatiu 79/1990)
 25. Testament hològraf o testament tancat que institueix una substitució fideÏcomissària de residu: el dret a la quarta inversa de l’hereu/va fideÏcomissari/ària (article 37 del Decret legislatiu 79/1990)

Formularis empresarials

Arbitratge i mediació mercantil

 1. Models de convenis arbitrals (art. 9 Llei d’arbitratge)
 2. Model de clàusula de derivació a la mediació mercantil (2022)
 3. Requeriment d’inici de l’arbitratge en arbitratges ad hoc (art. 27 Llei d’arbitratge)
 4. Instància arbitral per iniciar l’arbitratge institucional (art. 11 Llei d’arbitratge)
 5. Acceptació de l’àrbitre/a (art. 16 Llei d’arbitratge)
 6. Audiència inicial o Acte d’inici (art. 25 Llei d’arbitratge)
 7. Demanda arbitral (art. 29 Llei d’arbitratge)
 8. Contestació a la demanda arbitral (art. 29 Llei d’arbitratge)
 9. Primera ordre processal (art. 25 Llei d’arbitratge)
 10. Addició de prova
 11. Segona i successives ordres processals (art. 25 Llei d’arbitratge)
 12. Conclusions (art. 30 Llei d’arbitratge)
 13. Laude arbitral

Clàusules per a la negociació col·lectiva

 1. Clàusules relatives als drets digitals (LO 3/2018)
 2. Clàusules relatives al teletreball (RDL 28/2020)

Societats

 1. Certificat de nomenament de càrrec per elevar a públic
 2. Acta de presa d’acord
 3. Certificat d’aprovació de comptes
 4. Model de representació voluntària a la Junta General d’una societat anònima (art. 184 LSC)
 5. Model d’estatuts d’una societat anònima
 6. Estatuts tipus en format estandarditzat per a societats de responsabilitat limitada amb capital social no inferior a 3.000 euros o de formació successiva (SLFS) (RDL 421/2015)
 7. Delegació de facultats per a una societat limitada

Formularis sobre prevenció de riscos laborals

 1. Sol·licitud d’informació sobre l’avaluació de riscos (art. 16, 33 i 34 LPRL)
 2. Sol·licitud per accedir a llocs de treball (art. 36.2 LPRL)
 3. “Comunicació de deficiències i propostes de millora a l’empresa (art. 36.1 LPRL)
 4. Sol·licitud de formació en prevenció de riscos laborals (art. 37.2 LPRL)
 5. Sol·licitud d’informació i documentació (art. 36.2, 22, 18 i 23 LPRL)
 6. Sol·licitud de lliurament del pla de prevenció (art. 36, 22, 33, 23.1, 16.2 LPRL)
 7. Sol·licitud de reunió extraordinària del Comitè de Seguretat i Salut
 8. Comunicació d’assistència d’un assessor/a tècnic/a extern d’UGT a la reunió del Comitè de Seguretat i Salut
 9. Comunicació a l’empresa de paralització de l’activitat
 10. Denúncia a Inspecció de Treball i Seguretat Social

 

Formularis i clàusules per a la derivació a la mediació i l’arbitratge

Procediment arbitral

 1. Requeriment d’inici de l’arbitratge en arbitratges ad hoc (art. 27 Llei d’arbitratge)
 2. Instància arbitral per iniciar l’arbitratge institucional (art. 11 Llei d’arbitratge)
 3. Acceptació de l’àrbitre/a (art. 16 Llei d’arbitratge)
 4. Audiència inicial o Acte d’inici (art. 25 Llei d’arbitratge)
 5. Demanda arbitral (art. 29 Llei d’arbitratge)
 6. Contestació a la demanda arbitral (art. 29 Llei d’arbitratge)
 7. Primera ordre processal (art. 25 Llei d’arbitratge)
 8. Addició de prova
 9. Segona i successives ordres processals (art. 25 Llei d’arbitratge)
 10. Conclusions (art. 30 Llei d’arbitratge)
 11. Laude arbitral

Models de clàusules per a la derivació a la mediació i l’arbitratge

 1. Models de convenis arbitrals (art. 9 Llei d’arbitratge)
 2. Model de clàusula de derivació a la mediació mercantil
 3. Clàusules de derivació a la mediació familiar (convenis reguladors i plans de parentalitat)
 4. Clàusula informativa sobre mediació i altres mètodes extrajudicials de resolució de conflictes (fulls d’encàrrec professionals)

Formularis per adreçar-se als registres

Registre de la propietat

 1. Formulari de sol·licitud de certificació (registre de la propietat)
 2. Formulari d’entrada (registre de la propietat)
 3. Sol·licitud de nota simple (registre de la propietat)

Registre de béns mobles

 1. Instància de presentació (registre de béns mobles)
 2. Instància de sol·licitud de nota informativa (registre de béns mobles)
 3. Instància de sol·licitud de certificació (registre de béns mobles)
 4. Instància de presentació de documents relatius a condicions generals de la contractació

Registres mercantils

 1. Sol·licitud de certificació (registre mercantil)
 2. Dipòsit de comptes anuals (registre mercantil)
 3. Instància de presentació de documents (registre mercantil)
 4. Sol·licitud de certificació de dipòsit de comptes anuals (registre mercantil)
 5. Sol·licitud de nota informativa de dipòsit de comptes anuals (registre mercantil)
 6. Sol·licitud de nota informativa dels índexs informatitzats (registre mercantil)
 7. Sol·licitud de nota informativa de legalització de llibres (registre mercantil)
 8. Certificació per trasllat de domicili (art. 19 RRM)
 9. Sol·licitud certificació de la legalització de llibres
 10. Sol·licitud de la inscripció com a emprenedor de responsabilitat limitada
Back to top button