Formularis per lluitar contra les taxes judicials

Per mitjà d’aquest altressí se sol·licita el plantejament de la qüestió d’inconstitucionalitat contra la Llei 10/2012, pel que fa als articles que regulen les taxes en l’àmbit de l’Administració de justícia.

Aquesta opció implica una paralització del procediment fins a la resolució del jutge o tribunal respecte del plantejament de la qüestió davant el Tribunal Constitucional i, si s’escau, d’altres resolucions que siguin procedents

Lluitar contra les taxes per mijtà d’aquest formulari evita els perjudicis de la paralització de l’acció judicial. Aleshores, primer cal pagar la taxa exigida per la Llei, i després cal presentar aquesta reclamació davant el tribunal econòmic administratiu de la circumscripció territorial corresponent.

Com que el que es planteja de fons és la inconstitucionalitat de la norma (art. 245.1.b de la LGT), el tribunal econòmic administratiu corresponent declararà la conformitat a dret de la liquidació de la taxa i s’obrirà, en conseqüència, la via contenciosa administrativa.

En aquest moment, cal presentar demanda de procediment abreujat davant el jutjat contenciós administratiu competent contra la resolució del tribunal econòmic administratiu. Per evitar el pagament en aquesta fase de la taxa –per demanda de procediment abreujat–, en l’escrit de demanda cal sol·licitar, mitjançant altressí, el plantejament de la qüestió d’inconstitucionalitat per a l’òrgan judicial (formulari de l’altressí). En aquest cas, la paralització del procés per la tramitació de la qüestió d’inconstitucionalitat ja no suposa un perjudici directe al justiciable, perquè no es paralitza el procediment principal.

Aquesta via implica no paralitzar el plet principal; si bé, la durada estimada de la tramitació economicoadministrativa és aproximadament d’entre dos i tres anys abans de poder plantejar la qüestió d’inconstitucionalitat en l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

[Última actualització: any 2014]
Back to top button