Convocat el Premi Memorial Degà Roda i Ventura 2023

ICA Barcelona

El Premi està destinat a guardonar els millors treballs que versin sobre Col·legis professionals i l’exercici de les professions liberals, especialment l’advocacia, publicats en el territori de l’Estat espanyol i escrits en qualsevol de les llengües oficials d’aquest entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2023.

Bases del Premi Memorial Degà Roda i Ventura 2023

 1. Podran optar al Premi els llicenciats/des i graduats/des en Dret i els/les estudiants d’una Facultat de Dret.
 1. El Premi està destinat a guardonar els millors treballs que versin sobre Col·legis professionals i l’exercici de les professions liberals, especialment l’advocacia, publicats en el territori de l’Estat espanyol i escrits en qualsevol de les llengües oficials d’aquest entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2023.
 1. El Premi té dues modalitats:

Modalitat A 

Premi al millor article, sèrie d’articles o reportatge de caràcter informatiu o divulgatiu publicat en premsa escrita o digital, en publicacions periòdiques i regulars, que tracti sobre alguna de les matèries indicades en la base número 2.

Aquesta modalitat està dotada amb 1.500 euros.

Modalitat B

Premi a la millor monografia, assaig o article doctrinal publicat que tracti sobre alguna de les matèries indicades en la base número 2.

Aquesta modalitat està dotada amb 3.000 euros.

 1. Els treballs que optin al Premi, juntament amb la corresponent sol·licitud normalitzada, hauran de presentar-se al Registre de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (carrer Mallorca, 283, 08037 Barcelona) i la data límit de presentació serà el 15 de gener de 2024. Per a aquells treballs enviats per correu certificat, la data del mata-segells determinarà l’acceptació o no de l’enviament.
 1. No podrà presentar-se al Premi Memorial Degà Roda i Ventura el concursant que participi en un altre Premi jurídic convocat per aquesta Corporació durant el 2023, així com tampoc els membres de la Junta de Govern, treballadors i col·laboradors no docents de l’ICAB.
 1. El Jurat, presidit per la degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i constituït per tots els degans emèrits de la Corporació, es reserva el dret d’adjudicar el Premi a un treball publicat que s’ho mereixi, encara que no s’hagi presentat al Premi, sempre que s’hagi publicat durant el 2023, així com de fer menció especial d’algun dels treballs no premiats que, per la seva qualitat i interès, se’n facin dignes. Igualment, el Jurat podrà declarar desert el Premi.
 1. El nom del guanyador/a del Premi es farà públic durant una de les sessions solemnes dels actes organitzats per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona per commemorar la Festivitat de Sant Raimon de Penyafort 2024 o en el marc d’un altre acte col·legial.
 1. Si no es presentés cap persona al concurs, o el Premi fos declarat desert, l’import del Premi es podrà afegir al de l’any següent o distribuir-se en els anys successius.
 1. Els treballs no premiats podran ser recuperats pels seus autors en el termini de tres mesos a partir de la concessió del Premi.
 2. L’import dels Premis atorgats estarà subjecte a les retencions establertes per la legislació vigent.
 3. La participació en aquest Premi suposa la plena acceptació de les presents bases. La Junta de Govern resoldrà qualsevol aspecte no previst que es pugui plantejar.
Més informació

Related Articles

Back to top button