Home / Formació altres / Cursos gratuïts de llengua catalana per a advocats i advocades (2022)

Cursos gratuïts de llengua catalana per a advocats i advocades (2022)

La Generalitat de Catalunya, mitjançant els departaments de Cultura i de Justícia, ofereix cursos dels
nivells B (B2), C (C1) i llenguatge jurídic per a advocats, de conformitat amb el Conveni marc de
col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya i les institucions representatives dels
col·lectius professionals de l’àmbit jurídic, per fomentar el coneixement i l’ús del català, de 21 de
desembre de 2020.

Aquests cursos ofereixen la possibilitat de preparar el certificat de nivell B, C o llenguatge jurídic i
accedir a un examen amb certificat oficial del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada,
equivalent al que expedeix la Secretaria de Política Lingüística. Els certificats expedits es
corresponen amb els que estableix el Marc comú europeu de referència per a les llengües: el nivell B
correspon al B2, i el C, al C1.

Els cursos es basen en un sistema d’autoaprenentatge, amb exercicis autocorrectius ubicats en una
aula virtual, el seguiment del qual comporta una dedicació total de temps equivalent a 80 hores
lectives (60 hores en el curs de llenguatge jurídic).

  • Funcionament

Cada persona inscrita a un curs té assignat un tutor (un tècnic lingüístic del Departament de Justícia)
que indica cada setmana la unitat que cal treballar, els exercicis que cal fer i el ritme d’estudi més
adequat a cada cas. El tutor també és qui corregeix els exercicis que no siguin autocorrectius, qui fa
el seguiment individualitzat i qui resol els dubtes que sorgeixin. Per tal d’avaluar el progrés de la
persona inscrita al curs, determinats exercicis s’han de realitzar en un termini fixat, condició
indispensable per poder accedir al final de curs a l’examen.

El material didàctic i tots els continguts del curs estaran disponibles en una aula virtual de la
plataforma Parla.cat de la Secretaria de Política Lingüística.

A part del seguiment setmanal per part del tutor, les persones inscrites al curs podran accedir també a
una tutoria una vegada al mes per treballar les unitats que s’han estudiat fins aquell moment i resoldre
dubtes. L’assistència a aquestes sessions és voluntària.

  • Calendari
  • Període d’inscripció: del 23 de novembre fins al 3 de desembre de 2021 (o fins que hi hagi places
    disponibles)
  • Inici del curs: 10 de gener de 2022
  • Finalització del curs i prova final: juny de 2022

Requisits d’accés als cursos

  • Curs de nivell B (B2)

Per accedir al curs del nivell B no s’ha d’acreditar cap certificat, però sí que és necessari que l’alumne
tingui uns coneixements equivalents al nivell A elemental; és a dir, ha de ser capaç de:

– entendre textos escrits de caràcter informatiu o divulgatiu
– escriure notes o donar informació
– entendre textos orals (anuncis, notícies, missatges per megafonia…)
– dominar les estructures elementals de la llengua
– participar en converses sobre temes de la vida quotidiana

 

Curs de nivell C (C1)

Per accedir al curs de nivell C, no cal acreditar cap certificat, però sí que és necessari que l’alumne
tingui uns coneixements equivalents al nivell B; és a dir, ha de ser capaç de:

– entendre un ampli ventall de textos de tipus divers
– escriure textos descriptius o narratius relacionats amb l’àmbit privat, laboral o acadèmic
– entendre textos orals en registre col·loquial o de formalitat mitjana (diàlegs, notícies,
converses sobre un tema polèmic, conferències…)
– dominar suficientment el sistema lingüístic
– en l’expressió oral, demostrar que pot organitzar i regular el propi discurs, interactuar amb
un interlocutor per tal de resoldre una tasca i conversar sobre un tema d’interès general

 

Curs de llenguatge jurídic

Per accedir al curs de llenguatge jurídic cal acreditar el certificat oficial de nivell C1 de la Secretaria de
Política Lingüística, o equivalent, enviant-ne una còpia a l’adreça serveilinguistic@cicac.cat. A la
web de la llengua catalana es pot consultar tota la informació sobre els certificats oficials de llengua
catalana.

Requisits d’accés a l’examen i avaluació

Per accedir a l’examen cal lliurar al tutor els exercicis establerts segons el curs, i per tenir el
reconeixement acadèmic corresponent cal presentar-se a l’examen final i superar-lo.

En els nivells B i C, l’avaluació es fa per mitjà d’una prova final i de la nota de curs. La puntuació
màxima és de 100 punts, que s’obté de la puntuació de la prova i de la nota de curs. Pel que fa al
curs de llenguatge jurídic, l’avaluació es fa només per mitjà d’una prova final.

Per obtenir el certificat oficial cal obtenir com a mínim el 70% de la puntuació final, és a dir, cal
aconseguir un mínim de 70 punts (prova i nota de curs) i haver superat la puntuació mínima de
determinades àrees, segons el nivell.

En cas de no superar l’examen, es podrà accedir a una segona convocatòria el mes de setembre.

Inscripció

Per sol·licitar la inscripció cal emplenar el formulari següent:

Les persones que vulguin inscriure’s al Curs de llenguatge jurídic català, a més d’emplenar
el formulari, han d’enviar a serveilinguistic@cicac.cat una còpia del certificat oficial de nivell C1 de
la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent.

Feu clic aquí per a obtenir informació sobre els certificats equivalents al C1.

El nombre de places està limitat a 200 entre tots tres cursos. Tenen prioritat les persones
que en edicions anteriors han realitzat un curs i l’han superat.

Les persones que s’inscriguin a un curs s’han de comprometre a seguir-lo fins al final. Són cursos
subvencionats amb fons públics i amb un nombre de places molt limitat.